انواع سیستمهای اتوماسیون

 

 

  • Manual
  • Pneumatic
  • Electronic
  • Direct Digital Control
  • Digital Communication + Networking
  • Distribute Control System
  • Fieldbus Control System
  • Hybrid Control System

 برای سیستم های اتوماسیون می توان 2 لایه كلی در نظر گرفت

1-لایه تجهیزات Field Level

2-لایه میزبان Host Level

تفاوت اساسی سیستمهای اتوماسیون در نوع لایه تجهیزات می باشد

سیستمهای كه بر مبنای  FCS  كار می كنند به 3 دسته كلی تقسیم می شوند

1-HART

2-PROFIBUS

3-FOUNDATION Fieldbus

بیشتر توجه ما بر سیستم FOUNDATION Fieldbus می باشد