بطوركلی ازمهمترین زمینه های كاربد GPS می توان به مواردزیر اشاه كرد.

 الف – درزمینه های نظامی

1- كاربردهوایی : ازهدایت موشك ها تا تمام هواپیماهای جنگنده و بمب افكن , هلی كوپتر .موشك كروز , چتر بازی و پروازهای نظامی و ....

2- كاربرد های دریایی: زیردریایی , كشتی و تمام انواع قایق ها ودریانوردی نظامی .

3- كابردهای زمینی :  مكان توپخانه ها, ناوبری خودروها , هدایت پیاده نظام , سیستم موشك زمین به زمین , شناخت نوع وجنس خاك .

ب: كاربرد های نقشه برداری :

 از GPS به طریق مختلف درنقشه برداری می توان استفاده كرد .مهمترین كاربردهای GPS درنقشه برداری عبارتنداز :

1) نقشه برداری هیدرو گرافیك .
2) نقشه برداری سینما تیكی خیلی دقیق برروی زمین .
3) فتو گرامتری بدون كنترل زمینی
4) انبوه سازی شبكه ژئو دتیك
5) نقشه برداری كارامتری
6) فتو گرامتری بصورت REAL .TIME

ج: كاربردهای تجاری :

1)ناوبری هوایی : دردهه هشتاد , چهل سال پس از كنوانسیون شیكاگو كه منجر به تأسیس سازمان بین المللی هواپیماهای كشوری ایكائو گردید نگرانی جامعه هواپیمایی ازمحدودیتهای سیستم های ناوبری موجود به طور روزافزونی افزایش یافت .

 پیش بینی های به عمل آمده نیز نشان دهنده رشدسریع مسافرت های هوایی تاسال 2001 خصوصاً درمناطقی مانند آسیا , اقیانوسه بودتعداد 18 میلیارد مسافر وبیش از 10000هواپیما ی درحال تردد درهرلحظه این نگرانی را تایید می نمود .لذا پیشنهاد شد كه ازتكنولوژی ماهواره برای مبادله صوتی وداده های موردنیاز با خطوط ارتباطی مستقیم از هواپیمابه ماهواره وازآن طریق به كنترل ترافیك هوایی استفاده شود. دراین حالت محدودیت دید مستقیم درسیستم های (17) VHF و كیفیت درسیستم های (18) HF وجودندارد بعلاوه دریك مجموعه واحد می توان بصورت همزمان داده های ضروری هواپیما مانند مشخصات پرواز, ارتفاع , سرعت و جهت را نیز به كنترلر مراقب پرواز اطلاع داد واز این  طریق خطای انتقال صحیح اطلاعات ناشی از عوامل انسانی دروقوع سوانح را به كلی ازبین برد.

امروزه تئوری پرواز آزاد انقلابی درصنعت حمل ونقل هوایی بوجود آورده است درپرواز های آزاد با توجه به قابلیت انعطاف سیستم های ناوبری ونظارت می توان به جای استفاده ازمسیرهای ثابت هوایی آنها را بصورت كاملاً دینامیكی بهینه نمود این ایده جالب بهره برداری بسیارموثر ازفضا را دارد .بنابراین امروزه شركت های بزرگ هواپیما سازی مشغول نصب سیستمهای GPS برروی هواپیما ها می باشند .

2- ناوبری دریایی : درناوبری دریایی برای تعیین مسیر , نقاط مبداء ومقصد وغیره از GPS می توان بهره گرفت .
د: كاربردهای همگانی :

سیستم موقعیت یاب GPS  كاربرهای همگانی نیز دارد كه ازمهمترین این كاربردها می توان به موارد زیراشاره كرد.

1- حركت درفضای باز: حركت درمناطقی كه راههای چندان مناسبی ندارد یا به كلی فاقد راه است .گیرنده GPS  بسیارارزشمند خواهدبود.
2- ماهیگیری
3- پروازبا گلایدر .
4- استفاده حرفه ای درعملیات زمینی
5- اسكی , كوهنوردی
6- قایقرانی
7- عملیات جستجو و نجات
8- حركت اتومبیل درجاده
9- مسابقات اتومبیل رانی رالی

البته كاربرهای GPS روزبه روز بیشتروبیشتر می شود ونیزنباید این نكته را ازنظر دورداشت كه این سیستم با تمام مزایای خودممكن است دچار اختلال گردد ویا گیرنده ای كه دردست شماست دچارخرابی گردد .پس بایدروشهای موقعیت یابی كلاسیك را كه كار با قطب نما ونقشه است ازیادنبرد واول این روش را یادگرفت وبعدبسراغ GPS رفت تا درمواقع نیازدچار وابستگی به سیستم موقعیت یابی جهانی نباشیم .

 البته مطالب گفته شده دراین مقاله بطور كامل تمام جزئیات را موردبررسی قرار نداده .زیرا بسیاری ازموارد مسائل فنی ویا محرمانه سیستم می باشد كه كمتر دردسترس افرادعادی می باشد و نیز بررسی آن نیاز به دانستن بساری ازروابط پیچیده فیزیك و.... دارد